طبق تحقیقات، مشخص شده است که در صورت طراحی صحیح کاتالوگ های تبلیغاتی می توان فروش یک شرکت را تا میزان ۲۰ درصد افزایش داد. کاتالوگ صحیح به کاتالوگی گفته می شود …
ادامه مطلب