• تهران‏، میدان انقلاب، قبل از جمالزاده شمالی بن بست قائم مقام پلاک 8 واحد 2

تعرفه قیمت چاپ انواع تراکت و سربرگ

تراکت، یا برگه‎های تبلیغاتی هستند با سایز بندی A4 / A5 / A6 که افراد و صاحبان مشاغل جهت پخش در اماکن عمومی بین مخاطبان و عابران آنرا منتشر می نمایند .در طراحی این برگه ها با توجه به فضای کم تبلیغات باید از تصاویر و متن قوی و گیرا جهت تاثیر گذاری استفاده شود

این ابزار تبلیغاتی نسبتن ارزان پرطرفدار دارای عمری کوتاه، است و جهت بیان خبر و یا آگاهی دادن یک موضوع در”مدت زمان معلوم” با بیانی مستقیم و بدون واسطه، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و اقلام مورد نظر، به کار می‎رود به صورتی که خبر و آگهی درج شده بر روی تراکت، نوید از یک تحول، خبر مهم، و یا یک جهش در فعالیت را دارا باشد.

 

چاپ تراکت و سربرگ A4 تحریر و گلاسه

یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹.۷
۱۳۵۰۰۰ ت
۱۹۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹.۷
۱۸۵۰۰۰ ت
۱۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹.۷
۲۳۶۰۰۰ ت
۲۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری

تحریر ۱۰۰ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۱ * ۲۹.۷
۱۶۵۰۰۰ ت ۲۴۵۰۰۰ ۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹
۱۴۷۰۰۰ ت ۱۶۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۱۶۲۰۰۰ ت
۲۱۳۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۰ * ۲۹ ۲۶۸۰۰۰ ت
۳۲۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری

در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.

تراکت و سربرگ A5 تحریر و گلاسه و کتان

یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴.۵ * ۲۱
۷۴۰۰۰ ت
۱۰۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴.۵ * ۲۱
۱۰۸۰۰۰ ت
۱۱۸۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴.۵ * ۲۱
۱۴۸۰۰۰ ت
۱۷۶۰۰۰ ت
۷ روز کاری

تحریر ۱۰۰ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴.۵ * ۲۰
۹۶۰۰۰ ت ۱۳۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۴.۵ * ۲۰
۸۳۰۰۰ ت ۱۲۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۴.۵ * ۲۰ ۱۳۹۰۰۰ ت
۱۷۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۴.۵ * ۲۰ ۱۸۲۰۰۰ ت
۲۱۸۰۰۰ ت
۷ روز کاری

در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.

تراکت A6 تحریر و گلاسه

یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰.۵ * ۱۴.۵
۵۵۰۰۰ ت
۷۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰.۵ * ۱۴.۵
۸۲۰۰۰ ت
۹۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴.۵
۶۵۰۰۰ ت
۸۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز A6 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۰ * ۱۴.۵
۱۰۴۰۰۰ ت
۱۲۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری

در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.

تراکت B4 تحریر و گلاسه

یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۱۲۰۰۰۰ ت
۱۶۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴ ۱۸۲۰۰۰ ت ۲۶۰۰۰۰ ت ۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۳۰۸۰۰۰ ت
۳۶۴۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۱۷۳۰۰۰ ت
۲۵۱۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴
۲۳۶۰۰۰ ت ۳۱۴۰۰۰ ت ۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B4 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۲۴ * ۳۴ ۴۱۰۰۰۰ ت ۴۷۰۰۰۰ ت ۷ روز کاری

در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.

تراکت B5 تحریر و گلاسه

یکرو دو رو زمان تحویل
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۹۳۰۰۰ ت
۱۲۲۰۰۰ ت
۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴ ۱۱۵۰۰۰ ت ۱۵۷۰۰۰ ت ۷ روز کاری
تحریر ۸۰ گرم سایز B5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۱۶۴۰۰۰ ت
۲۱۳۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۱۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۱۱۵۰۰۰ ت
۱۳۵۰۰۰ ت
۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۲۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴
۱۴۸۰۰۰ ت ۱۸۷۰۰۰ ت ۷ روز کاری
گلاسه ۱۳۵ گرم سایز B5 تیراژ ۵۰۰۰ عدد – ۱۷ * ۲۴ ۲۳۰۰۰۰ ت ۲۷۹۰۰۰ ت ۷ روز کاری

در تمام فرم های عمومی اختلاف رنگ ۱۵ الی ۲۰ درصد و ۳ الی ۵% پرتی وجود خواهد داشت.

چاپ فوری فرم های آ۴ / آ۵ / آ۶ – گلاسه و تحریر با ۳۰ درصد افزایش قیمت در ۲ روز کاری در صورت خالی بودن فرم سفارش امکان پذیر می باشد